Ban chủ nhiệm khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

1. Trưởng Khoa, Bí thư chi bộ

PGS, TS. Phạm Thế Anh

E-mail: pta.hdu@gmail.com hoặc phamtheanh@hdu.edu.vn  

Địa chỉ: Đông Phát 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Học hàm: Phó giáo sư.

Học vị: Tiến sĩ.

Phụ trách các mảng: Đào tạo (Chính quy, liên thông, VB2,...), ISO, Website Khoa, Tổ chức, Thi đua-khen thưởng.

Phụ trách các bộ môn: Hệ thống thông tin

 

2. Phó trưởng Khoa

PGS, TS. Trịnh Viết Cường

Điện thoại: 0948.921.740

E-mail: trinhvietcuong@hdu.edu.vn

Địa chỉ: Đường Bà Triệu, Thị xã Sầm Sơn, TP. Thanh Hóa.

Học hàm: Phó giáo sư

Học vị : Tiến sĩ

Phụ trách các mảng: NCKH, Công tác HSSV, Văn thể mỹ.

Phụ trách các bộ môn: Khoa học máy tính