Công đoàn Khoa

LĐLĐ Thanh Hóa cụ thể hóa việc đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới

29/09/2021

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-LĐLĐ thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Kế hoạch vê việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Đoàn viên công đoàn trường Đại học Hồng Đức đoàn kết, cbung sức chiến thắng đại dịch Covid-19"

29/09/2021

Kế hoạch vê việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Đoàn viên công đoàn trường Đại học Hồng Đức đoàn kết, cbung sức chiến thắng đại dịch Covid-19"