Giới thiệu về khoa CNTT&TT

Khoa CNTT&TT được thành lập năm 2009 trên cơ sở tách từ khoa KTCN theo quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức.

 

1. Chức năng

+ Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Đại học Công nghệ thông tin và các ngành khác khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường

+ Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo thạc sỹ Khoa hpocj máy tính và các chuyên ngành khác khi được Bộ GD&ĐT cho phép

+ Giảng dạy học phần Tin học không chuyên cho sinh viên toàn trường.

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực được phân công.

 

2. Nhiệm vụ

a. Tham gia tuyên truyền tuyển sinh và thực hiện tuyên truyền tuyển sinh các ngành, chuyên ngành, bậc đào tạo, các loại hình bồi dưỡng theo kế hoạch chung của Nhà trường, nhằm tuyển sinh có chất lượng, đủ chỉ tiêu các ngành, chuyên ngành đào tạo, các loại hình bồi dưỡng của khoa

 

b. Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng

 

c. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Nhà trường, bao gồm:

- Xây dựng chương trình đào tạo (của ngành, chuyên ngành) được nhà trường giao nhiệm vụ.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết học phần liên quan đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

 

d. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng đề án mở ngành đào tạo, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập; Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công b, đáp ứng nhu cẩu sử dụng của thị trường

 

e. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp và quá trình đào tạo của khoa; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội

 

f. xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ dào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

 

g. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống cho viên chức, lao động và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

 

h. Tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giảng viên nhân viên trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường

 

i. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ cũng như đột xuất kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và nhà trường, chịu sự kiểm tra thanh tra của nhà trường

 

k. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các thiết bị được nhà trường giao. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường

 

l. Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.