Phân công nhiệm vụ các bộ môn trong khoa

1. Phạm Thế Anh (Bí thư chi ủy, Trưởng khoa)
a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ các hoạt động của
khoa.
b) Phụ trách các lĩnh vực:
- Đào tạo bậc đại học và liên thông đại học
- Tổ chức cán bộ
- Thi đua khen thưởng
- Trưởng ban ISO đơn vị
- Website Khoa
- Đội tuyển Olympic Tin học sinh viên toàn quốc
- Olympic Tin học cấp trường, Nghiệp vụ tay nghề khoa
c) Phụ trách BM: HTTT
2. Trịnh Viết Cường (Phó bí thư chi ủy, Phó Trưởng khoa)
a) Giúp trưởng khoa phụ trách các lĩnh vực:
- Đào tạo cao học
- CTĐT (Cao học, Sư phạm Tin, Cử nhân CNTT)
- Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế
- Công tác học sinh sinh viên
- Văn Thể Mỹ
b) Phụ trách BM: KHMT, Mạng MT&ƯD
3. Lịch trực lãnh đạo khoa (hằng tuần)
- Đ/c Phạm Thế Anh: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu.
- Đ/c Trịnh Viết Cường: Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy.
Lãnh đạo trực chịu trách nhiệm xử lý các công việc phát sinh trong buổi trực.
4. Đ/c Trịnh Thị Phú (Trưởng bộ môn Mạng máy tính và ứng dụng)
- Quản lý các học phần bộ môn quản lý thuộc CTĐT cử nhân CNTT, Sư phạm Tin học
- Quản lý hồ sơ cập nhật, chỉnh sửa CTĐT ngành cử nhân CNTT
- Phân công chuyên môn giảng viên trong bộ môn
- Đánh giá xếp loại hàng tháng cán bộ, giảng viên trong bộ môn
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của giảng viên
5. Đ/c Lê Thị Hồng Hà (Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin)
- Quản lý các học phần bộ môn quản lý thuộc CTĐT cử nhân CNTT, Sư phạm Tin học
- Quản lý hồ sơ cập nhật, chỉnh sửa CTĐT ngành Sư phạm Tin học
- Phân công chuyên môn giảng viên trong bộ môn
- Đánh giá xếp loại hàng tháng cán bộ, giảng viên trong bộ môn
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của giảng viên
6. Đ/c Trịnh Thị Anh Loan (Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin)
- Phân công coi thi, duyệt đề thi các giảng viên trong bộ môn
- Duyệt đề cương học phần, đề cương chi tiết
- Xây dựng, cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá, ngân hàng đề, rubrics đánh giá kết
quả học tập đối với các học phần thuộc bộ môn quản lý
- Duyệt giờ các hợp đồng mời giảng, thanh toán thừa giờ
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của giảng viên
7. Đ/c Nguyễn Đình Công (Trưởng bộ môn Khoa học máy tính)
- Quản lý các học phần bộ môn quản lý thuộc CTĐT cử nhân CNTT, Sư phạm Tin học
- Quản lý hồ sơ cập nhật, chỉnh sửa CTĐT Thạc sĩ Khoa học máy tính
- Phân công chuyên môn giảng viên trong bộ môn
- Đánh giá xếp loại hàng tháng cán bộ, giảng viên trong bộ môn
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của giảng viên
8. Đ/c Lê Thị Hồng (Phó Trưởng bộ môn Khoa học máy tính)
- Phân công coi thi, duyệt đề thi các giảng viên trong bộ môn
- Duyệt đề cương học phần, đề cương chi tiết
- Xây dựng, cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá, ngân hàng đề, rubrics đánh giá kết
quả học tập đối với các học phần thuộc bộ môn quản lý
- Duyệt giờ các hợp đồng mời giảng, thanh toán thừa giờ
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của giảng viên
9. Các trợ lý
- Bà Nguyễn Thị Tình (Hành chính khoa):
+ Quản lý sổ sách công văn giấy tờ
+ Theo dõi, ghi chép tài chính khoa
+ Trực hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Trợ lý công tác ISO của Khoa
+ Nhận công văn, giấy tờ và gửi văn bản giữa Khoa và các đơn vị khác trong trường
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác Trưởng khoa phân công
- Bà Mai Ngọc Huyền (Trợ lý giáo vụ khoa):
+ Thư ký xây dựng kế hoạch năm học hằng năm
+ Theo dõi, quản lý tiến độ học tập các hệ đào tạo trong khoa
+ Theo dõi, hồ sơ sổ sách học tập lưu tại khoa (sổ đầu bài, bài tập tớn, điều kiện dự thi,
bảng điểm, …)
+ Triển khai kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp, báo cáo khóa luận tốt nghiệp, bảo vệ
luận văn của người học
+ Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ về học vụ (xin học lại, học tích lũy, học cải thiện điểm,
xét tốt nghiệp,…)
+ Phổ biến các quy chế, quy định về học tập đối với người học trong khoa
+ Theo dõi và cảnh báo học tập sớm cho người học, nộp học phí người học
+ Trực hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Tham mưu các nội dung công việc về kế hoạch học tập, tiến độ thi, lịch thi, tổ chức
thi, trực thi,…
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác Trưởng khoa phân công
- Bà Lê Thị Thu Hiền (Trợ lý công tác học sinh sinh viên):
+ Quản lý hồ sơ người học
+ Quản lý, theo dõi công tác tư tưởng người học, công tác nội ngoại trú
+ Tham mưu lãnh đạo Khoa các nội dung về công tác HSSV trong Khoa
+ Thư ký đánh giá điểm rèn luyện người học hệ chính quy trình độ đại học
+ Thư ký, quản lý hồ sơ xét học bổng và các chế độ chính sách người học
+ Trực hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác Trưởng khoa phân công
Trên đây là phân công công tác của ban chủ nhiệm khoa và Ban chủ nhiệm khoa và cán
bộ lãnh đạo bộ môn, các nhân viên trong Khoa; có hiệu lực từ ngày thông báo. Các bộ
môn, tổ chức đoàn thể, trợ lý căn cứ để chủ động làm việc với lãnh đạo khoa phụ trách
theo đúng lĩnh vực chuyên môn đã phân công.